Kannanotto: Nuorten päästävä päättämään jo nyt!

Kannanotto 12.3.2020

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI vaatii, että nuoret otetaan vahvasti mukaan, kun seurakuntiin perustetaan nuorten vaikuttajaryhmiä. Työntekijät eivät saa sanella ryhmän muotoa vaan niiden on todella näytettävä kaikilta seurakunnan nuorilta. Valmistelu ryhmien perustamiseksi on aloitettava jo nyt.

Kirkolliskokous päätti marraskuussa, että jokaiseen Suomen evankelisluterilaiseen seurakuntaan tulee perustaa nuorten vaikuttajaryhmä. Vaikuttajaryhmän muoto ja valintatapa jäävät paikallisesti sovittaviksi. Kirjaus on seurakuntia sääntelytasolla velvoittava ja astuu voimaan samaan aikaan uuden kirkkolain kanssa.

Kirkkolain muutos jättää seurakunnille paljon liikkumavaraa vaikuttajaryhmien yksityiskohtien kanssa. Vaikuttajaryhmä voi esimerkiksi olla seurakunnan oma tai useamman yhteinen ja vaalein valittu tai halukkuusperiaatteeseen perustuva. Nuoret ovat omanlainen ryhmänsä ja seurakuntien kulttuurit ovat moninaisia. Seurakunnat voivat siis järjestää vaikuttajaryhmät sellaisella tavalla, joka paikallisesti toimii parhaiten. Tarkoituksena on, että nuorten ääni kuuluu paremmin, ei uuden hallintoelimen perustaminen.

Vaikuttajaryhmän muodostaminen on prosessi. Tämä prosessi alkaa siitä, kun kirkkoherra, luottamushenkilöt, nuorisotyön tiimi ja ennen kaikkea nuoret itse istuvat yhdessä pöydän ääreen ja sopivat käytännöistä. Kirkkojärjestyksen pykälä lausuu näin: 

“Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.“

Kun tärkein tehtävä on vaikuttaa päätöksentekoon, on ensimmäisenä sovittava siitä tavasta, jolla luottamuselimissä ja työryhmissä kuullaan vaikuttajaryhmää. Vaikuttajaryhmät voivat esimerkiksi kirjoittaa lausuntoja tai nuoria voidaan pyytää mukaan tiettyjen asioiden käsittelyyn neuvostoissa ja valtuustoissa. Toisen tehtävän ollessa toiminnan suunnitteluun osallistuminen, on myös sovittava työntekijäresursseista ja mahdollisesta vaikuttajaryhmän omasta budjetista.

Tällaiseen prosessiin kuluu aikaa. Siksi valmistelut on aloitettava viipymättä. Yllä mainittu kirjo ihmisiä ehtii tavata toisensa jo keväällä. Tämän jälkeen on mahdollista aloittaa käytännön toimet sekä tehdä tarvittavat muutokset toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon ennen lakimuutoksen voimaan astumista.

Keskeisimmässä roolissa vaikuttajaryhmien muodostamisessa ovat seurakunnan nuoret – eivät piispat, kirkkoherrat tai nuorisotyön tiimi. Nuoret itse ovat tässä asiantuntijoita. Heillä on paras osaaminen siitä, mitkä vaikuttajaryhmän tavoitteet ovat ja mikä olisi reiluin tapa sellaisen muodostamiseksi. Nuorten puolesta ei muiden tarvitse päättää. Heillä on täysi tahto tehdä se itse. Mielipiteen kysyminen pitää tuoda sinne, missä nuoret ovat – esimerkiksi nuorteniltaan, nuoria aikuisia unohtamatta: työntekijäkeskeisyyttä ja sisäpiiriytymistä “luottonuoriin” tulee välttää kaikin keinoin.

Katsomme, että seurakuntien tulisi välittömästi käynnistää ensimmäiset tapaamiset vaikuttajaryhmien perustamiseksi. Vastuu kirkkojärjestyksen noudattamisesta on lain voimaan astuessa jokaisella seurakunnalla ja muutos tulee pian. Vaikuttajaryhmiä perustettaessa on jo valmisteluvaiheessa otettava itse nuoret mukaan. Vaikuttajaryhmät eivät ole nuorille järjestettyä toimintaa vaan heidän mahdollisuutensa osallistua ja vaikuttaa!

-Nuorten aikuisten vaikuttajaryhmä NAVIn puolesta

Ville Lehonmaa

Puheenjohtaja

Aapo Tähkäpää

Varapuheenjohtaja