Kannanotto nuorten vaikutusmahdollisuuksista

Viime vuoden lopulla julkaistussa Kirkon tulevaisuuskomitean mietinnössä (s. 73-74 ja s. 107-108) käsiteltiin nuorten osallisuutta kirkon päätöksenteossa. Kuten mietinnössä huomautetaan, nuorilla ei ole siinä riittävää edustusta. Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI pitää komitean pohdintoja aiheellisina ja erittäin ajankohtaisina. Kirkon tulevaisuus riippuu nuorista ja nuorista aikuisista, joten heidän osallistumisensa päätöksentekoon on ensisijaisen tärkeää.

Ratkaisuksi komitea ehdottaa nuorille kiintiöpaikkoja. Kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin valittaisiin 15-18 vuotiaat nuorten edustajat, joilla olisi läsnäolo- ja puheoikeus samaan tapaan kuin nuorisovaltuutetuilla kunnallisessa päätöksenteossa. NAVI kannattaa tätä lämpimästi. Edustajien valinta mahdollistaisi sekä nuorten äänen kuulumisen että uusien nuorten kasvamisen sitoutuneiksi kirkon päätöksentekijöiksi.

Jotta edustajamalli toimisi, on jo suunnitteluvaiheessa otettava huomioon muutama seikka. Kaikilla seurakunnan nuorilla on oltava mahdollisuus päästä edustajiksi, eli nuorten toiminnan yhteydessä on hyvä järjestää epäviralliset mutta demokraattiset edustajavaalit. Lisäksi on varmistettava, että valitut edustajat voivat todella vaikuttaa päätöksentekoon.

Heidän on ensinnäkin ehdottomasti päästävä osallisiksi jo ennen varsinaista päätöksentekoa tapahtuvaan valmisteluun eli heidät on otettava mukaan valmistelevien työryhmien toimintaan siinä määrin kuin käsiteltävä asia heitä koskettaa. Toiseksi on huolehdittava siitä, että heillä on riittävät tiedot vaikuttamista varten. Siinä voisi auttaa esimerkiksi jokaiselle nuorten edustajalle valittava mentori.

Kirkolliskokouksen kiintiöpaikkojen osalta tilanne on monimutkaisempi. NAVI tiedostaa kiintiöpaikkojen ongelmallisuuden sekä demokratian että nuorten edustajien uskottavuuden kannalta. Toisaalta nykytilannekin on ongelma: yksi ainoa edustaja on alle 30-vuotias. Kiintiöpaikkoja onkin harkittava yhtenä ratkaisuvaihtoehtona ikäjakauman korjaamiseen.

Oleellisinta on kuitenkin tunnistaa, kuinka rakenteelliset ongelmat syrjäyttävät nuoret aikuiset kirkollisesta päätöksenteosta. Nuoret aikuiset muuttavat usein paikkakunnalta toiselle ja kaupunkien sisällä. Seurakunta vaihtuu yleensä jokaisen muuton yhteydessä, joten kirkollisiin luottamustehtäviin hakeutuminen ja varsinkin pitkäjännitteinen työskentely niissä on suurelle osalle koko ikäryhmästä käytännössä mahdotonta.

Tämä taas heijastuu siihen, että nuorten aikuisten joukosta ei löydy kokeneita luottamushenkilöitä, jotka voisivat asettua ehdolle kirkolliskokousvaaleissa. Jos nuorten aikuisten osallisuutta päätöksenteossa halutaan vahvistaa, tulevaisuusvaliokunnan on löydettävä keino joustavoittaa luottamustehtävien hoitamista.

Kirkolla olisi paljon mahdollisuuksia parantaa nuorten äänen kuulumista jo nykyisissä puitteissa. NAVI-ryhmä, Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2025 ja Ungdomens kyrkodagar ovat jo rakenteina olemassa, mutta niiden täyttä potentiaalia ei tällä hetkellä hyödynnetä. Kirkolliskokous voisi säännöllisesti pyytää näiltä kaikilta lausuntoja nuoria koskevia päätöksiä tehdessä. Lisäksi nuorten innostaminen ja motivoiminen päätöksentekoon osallistumiseen yleensä on ensiarvoisen tärkeää.

Nuorille on annettava mahdollisuus kasvaa aktiivisiksi ja päätöksentekoon osallistuviksi seurakuntalaisiksi. Tällä hetkellä kirkollisen päätöksenteon vääristynyt ikäjakauma vaarantaa koko kirkon tulevaisuuden. Nuoret aikuiset ovat seurakuntaelämän väliinputoajia, ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa kasvattaminen olisi yksi tapa pitää heidät kirkon yhteydessä. Vetoamme tulevaisuusvaliokuntaan, jotta se ottaisi nuoret huomioon valmistellessaan mietintöä kirkolliskokousta varten.

NAVI-ryhmän puolesta,

Anton Sutinen, puheenjohtaja
Tuuli Helminen, 2. varapuheenjohtaja
Katri Malmi, NAVI-edustaja