Kannanotto: Valitsijayhdistykset – panostakaa nuoriin ehdokasasetteluissa

NAVI-ryhmä korostaa, että kirkolliskokouksen ikärakenne on ollut jo pitkään liian vanha. Nuorten tulisi päästä päättämään siitä kirkosta, jonka täysivaltaisia jäseniä he ovat nyt ja tulevaisuudessa.  

Kirkolliskokousvaalien ehdokasasettelu on ajankohtaista juuri nyt. Tieto vaaleista, valitsijayhdistyksistä ja ehdokasasetteluista on ollut usein saatavuudeltaan rajoittunutta. Siksi NAVI-ryhmä painottaa, että valitsijayhdistysten ja listojen tulisi panostaa ehdokasasetteluissaan nuoriin ehdokkaisiin ja viestiä mahdollisuuksista avoimesti.

Valitsijayhdistysten tulisi tarkkailla sääntöjään ja kriteereitään ehdokkaaksi pääsemisessä. Joidenkin listojen tapauksessa senioriteettiperiaatteet, hiippakuntien sisäiset alueelliset rajoitukset ja pitkään jo Kirkolliskokouksessa istuneiden suosiminen listojen toimintarakenteiden kautta ei ole demokraattista eikä avointa.

Valitsijayhdistysten tulee rakentaa listansa siten, että ikärakenne vastaa realistisesti kirkon jäsenrakennetta. NAVI-ryhmä arvostaa ja vaalii ylisukupolvisuutta tiedostaen ajan tuoman tiedon ja kokemuksen. Olemme kuiten huolissamme siitä, että nuoria ja nuoruutta väheksytään puhuttaessa merkittävistä vaikuttamispaikoista. Nuorten kokemus, visio ja taito rakentaa tätä kirkkoa on yhtä arvokas kuin muidenkin. Nuorilla lähtökohdat osallistua tulevaan vaaliin on heikohko, koska kyseessä on välillinen pienen porukan vaali. Kirkon luottamushenkilöiden ikärakenne on noussut viime vaalien myötä entistä enemmän. (Lähde: Seurakuntavaalit 2022: Lähes puolet uusia päättäjiä, keski-ikä kasvoi – evl.fi)

Kirkkoa vaivaa krooninen jäsenpula, sillä jäsenmäärä pienenee vuosi vuodelta. Tähän on lukuisia syitä, mutta evankelisluterilaisella kirkolla on NAVIn mielestä myös peiliin katsomisen paikka. Elitistisemmäksi muuttuva vaaliaktiivisuus yhdistettynä suurimman päättävän elimen välilliseen vaaliin ei herätä luottamusta, toivoa ja kuuluvuuden tunnetta.

Kirkolliskokous on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin, missä tehdään nuoriin ja heidän tulevaisuuteensa kohdistuvia päätöksiä. Tulevaisuuden kirkon jäseniä ovat nuoret, jotka itse tietävät parhaiten sen, minkälaisen kirkon jäseniä he haluavat tulevaisuudessa olla. Tulevaisuuden lisäksi kirkolliskokous luo rakenteita ja päätöksiä, jotka vaikuttavat nuoriin jo tänä päivänä. On oikein, että he, keitä päätökset koskevat, ovat myös niitä tekemässä.

Tehdään kirkolliskokousvaaleista demokraattisemmat ja avoimemmat yhdessä, ja rakennetaan demokraattisesti edustuksellinen kirkolliskokous, jossa nuoria edustajia on enemmän kuin tällä hetkellä!

Moni nuori ei uskalla tai ei edes tiedä mahdollisuuttaan asettua vaaleissa ehdolle. Valitsijayhdistyksillä ja listoilla onkin suuri vastuu katsoa tulevaisuuteeen ja pohtia sitä, mikä on kirkolle eniten eduksi ja toimia aktiivisesti sen saavuttamiseksi.