Luottamushenkilöiden muutto ja nuoret aikuiset

NAVI on jälleen laittanut viestiä kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnalle, tällä kertaa siitä, miten seurakuntien luottamustoimien (valtuusto- ja neuvostopaikat) sitominen seurakunnan jäsenyyteen vaikeuttaa nuorten aikuisten osallistumista kirkon päätöksentekoon. Lue, mitä kirjoitimme ja kommentoi!

Nuorten aikuisten osuus seurakuntien päätöksentekijöistä on hälyttävän alhainen. Tämä on luonnollisesti seurausta ikäryhmän vähäisestä aktiivisuudesta kirkossa ylipäänsä, mutta aktiivisten ja kirkkoon sitoutuneiden nuorten aikuisten osallisuutta estää myös selkeä rakenteellinen ongelma.

Vaalikelpoisuus seurakunnan luottamustoimiin on sidottu seurakunnan jäsenyyteen, joten vaalikauden aikana seurakunnasta toiseen muuttava luottamushenkilö menettää luottamustehtävänsä. Nuorten aikuisten elämäntilanne on yleisesti sellainen, että he muuttavat usein paikkakunnalta toiselle ja kaupunkien sisällä. Tästä syystä valtaosa kirkon piirissä aktiivisista nuorista aikuisista on jatkuvasti sellaisessa tilanteessa, että heidän ei joko kannata asettua ehdolle seurakuntavaaleissa, koska he tietävät muuttavansa parin vuoden sisällä, tai he joutuvat luopumaan luottamustoimestaan kesken kauden. Suuren osan nuorista aikuisista on siis käytännössä mahdotonta osallistua pitkäjännitteisesti kirkolliseen päätöksentekoon. Paikallistason ongelma heijastuu valtakunnalliseen päätöksentekoon, sillä kirkosta ei juurikaan löydy kokeneita nuoria luottamushenkilöitä, jotka voisivat esimerkiksi asettua ehdolle ja äänestää kirkolliskokousvaaleissa.

Kirkolliskokous on käsitellyt luottamushenkilöiden siirtymistä seurakunnasta toiseen viimeksi syksyllä 2016. (Yleisvaliokunnan mietintö 2/2016 hiippakuntavaltuustoesityksestä 1/2016.) Esitys koski ajatusta siitä, että seurakuntayhtymän sisällä muuttava luottamushenkilö voisi säilyttää jäsenyytensä vanhassa seurakunnassaan. Yleisvaliokunnan mietinnössä keskeisin peruste vastustaa esitystä oli parokiaaliperiaatteen rikkoutuminen ja se, että seurakunnan luottamustoimissa on kyse ensisijaisesti seurakunnasta hengellisenä yhteisönä ja tämän paikallisyhteisön rakentumisesta, ei yksittäisen luottamushenkilön edusta.

Lisäksi hallintovaliokunta on aikaisemmin (mietinnössä 2/2011) ottanut kantaa siihen, että jos muuttotilanteessa uuteen seurakuntaan siirtyvä luottamushenkilö säilyttäisi luottamustoimensa, seurakuntien itsehallintoperiaate rikkoutuisi. Seurakuntien kannalta luottamushenkilöiden muutto ei ole ongelma, sillä vaalijärjestelmä ottaa sen huomioon, ja varaluottamushenkilöt voivat tulla poismuuttaneiden tilalle.

Yleisvaliokunnan perustelut ovat seurakunnan kannalta loogisia. On selvää, että seurakunnan vaalijärjestelmää ei voida rakentaa yksittäisten luottamushenkilöiden edusta käsin. Mietintö jättää kuitenkin täysin huomiotta sen, että nuorten aikuisten kohdalla ongelma koskee koko ikäryhmää, ei yksittäisiä luottamushenkilöitä. Tällä hetkellä järjestelmä tehokkaasti syrjäyttää 18-30 vuotiaat kirkon päätöksenteosta. Kuten yleisvaliokunta huomauttaa, seurakunta on hengellinen yhteisö ja Kristuksen ruumis. Kokonaisen ikäryhmän syrjäyttäminen päätöksenteosta rampauttaa olennaisesti tämän ruumiin toimintaa.

NAVI vetoaa tulevaisuusvaliokuntaan, että se kirkon rakenteita uudistaessaan rakentaisi sellaisen järjestelmän, jossa nuorten aikuisten on mahdollista sitoutua luottamustehtäviin. Mahdollisia ratkaisuja on useita, mutta yksinkertaisimmillaan luottamushenkilöt voisivat säilyttää luottamustehtävänsä vaalikauden loppuun seurakunnan vaihtumisesta huolimatta.

Vaihtoehtoisesti voisi edelleen selvittää sitä mahdollisuutta, että muuttavat luottamushenkilöt säilyttäisivät jäsenyytensä vanhassa seurakunnassa tai pohtia vaalikelpoisuuden irrottamista seurakunnan jäsenyydestä. Luottamushenkilöiden tilanteen muutos voitaisiin toteuttaa myös osana laajempaa kirkon hallinnon rakenneuudistusta. NAVI:lle keskeistä ei ole minkään tietyn mallin toteutuminen, vaan luotamme tulevaisuusvaliokunnan kykyyn luoda sellaiset rakenteet, joiden puitteissa nuorten aikuisten on mahdollista toimia.

Toki kaikista mahdollisista ratkaisuista seuraa se, että hallinto ei ole yhtä sulavasti järjestetty kuin nykyään. NAVI on kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että tässä asiassa nuorten osallistuminen kirkon toimintaan on painoarvoltaan huomattavasti merkittävämpi ongelma. Nuorten mahdollisuus osallistua kirkon päätöksentekoon vaikuttaa koko kirkon tulevaisuuteen.

Ystävällisesti,

Katri Malmi, NAVI-edustaja
Anton Sutinen, puheenjohtaja
NAVI-ryhmä