Nuori seisoo reppu kädessä

Förtroendevaldas flytt samt unga vuxna

Ställningstagande till kyrkomötets framtidskommitté februari 2017.

Det är alarmerande hur liten del av kyrkans beslutsfattare är unga. En naturlig orsak är att ungas delaktighet i kyrkans verksamhet är låg, men de aktiva ungdomarna som vill binda sig till kyrkan hindras av strukturella problem.

Rätten att ställa upp i församlingsval är bunden till medlemskap i en församling, detta betyder att en flytt från en ort till en annan mitt under mandatperioden kan betyda att den förtroendevalda måste ge upp sin plats. Unga vuxna är ofta tvungna att flytta från en ort till en annan på grund av studier eller inom en kommun, detta resulterar i att de vet att det inte lönar sig att ställa upp i val eller att de är tvungna att inom något år ge upp sin plats på grund av en flytt.

Detta betyder att för en stor del av de unga är det omöjligt att medverka i långvariga former av  beslutsfattande. De lokala problemen speglas sedan till nationell nivå då det inte finns unga som har kunskap att ställa upp i valet till kyrkomötet eller möjlighet att rösta i det. Kyrkomötet har senast behandlat förtroendevaldas flyttande hösten 2016. (Allmänna utskottets betänkande 2/2016 stiftsfullmäktigeföredragningen 1/2016.) Föredragningen gällde tanken om att en förtroendevald som flyttar inom en samfällighet kunde ha kvar sin plats som förtroendevald i församlingen.

Allmänna utskottet har i sitt betänkande framfört att de inte stöder föredragningen eftersom församlingens förtroendeorgan är en del av en helig gemenskap som är bunden till en ort, det är alltså inte frågan om en enskild förtroendevalds agenda. Därtill har förvaltningsutskottet tidigare (betänkande 2/2011) tagit ställning i det att om den förtroendevalda vid en flytt får ha kvar sin post som förtroendevald så rämnar den självstyrena administrationen i den enskilda församlingen. Församlingarna ser dock inte förtroendevaldas flytt som ett problem, detta eftersom valsystemet tar det i beaktande och en suppleant kan ta över förtroendeuppdraget.

Allmänna utskottets tankar ses som logiska av församlingarna. Det är självklart, att vi inte kan bygga ett system på en enskild förtroendevalds problem. Utskottet tar dock inte i beaktande unga vuxna, problemet gäller hela åldersgruppen och inte bara en person. I nuläget stöter systemet ut kyrkans förtroendevalda i åldersgruppen 18-30 år. Som allmänna utskottet poängterar är församlingen en helig gemenskap och Kristi kropp. Att utesluta en hel åldersgrupp från beslutsfattande organ skadar denna kropp.

NAVI vädjar här till framtidskommittén, att de skall i förnyandet av strukturen göra en struktur där unga vuxna har en möjlighet att binda sig som förtroendevald. Möjliga lösningar finns det många av. Den enklaste skulle vara att en förtroendevald få hålla kvar sin plats hela mandatperioden även om denna skulle byta församling.

Utöver detta kunde utredas om en förtroendevald kan hålla kvar sin plats som församlingsmedlem även om denna skulle flytta eller fundera på om rätten att ställa upp i val inte skulle vara bunden till medlemskap i en församling. Förtroendevaldas ställning skulle även kunna förnyas i samband med hela kyrkans förnyande av den administrativa strukturen. För NAVI är det inte viktigt vilken av modellerna som genomförs, utan vi litar på att framtidskommittén kan skapa en struktur där unga vuxna kan verka.  

Dock är det så att alla lösningar följas av att administrationen inte längre är lika enkel att ordna som det är i dag. NAVI tycker ändå att ett större problem är t.ex. att få unga vuxna med i kyrkans verksamhet. Det är viktigare att få unga delaktiga i beslutsfattandet, eftersom det påverkar hela kyrkan.

 

Vänligen,

 

Katri Malmi, NAVI-representant

Anton Sutinen, ordförande

NAVI-gruppen