Från mål till beslut

TÄNK PÅ

  • Vad vill du uppnå under de kommande fyra åren?

  • Vilka steg förutsätts för att uppnå målen?

Ofta blir förtroendeorganens verksamhet en årlig rutin. Diskussionerna kretsar kring budgetförslag, verksamhetsplan, bokslut och liknande.

Tiden går ofta snabbt och det är lätt hänt att den egna drivkraften tynar och man koncentrerar sig endast på de ärenden som presenteras på föredragningslistan.

Det lönar sig att stanna upp och fundera på hur din dröm församling ser ut och vilka saker du vill vara med förändra.

TÄNK PÅ

  • Vem gör föredragningslistan och vem förbereder ärendena?
  • Hurdan är rytmen, när kommer vilka ärenden?
  • Måste det reserveras ett anslag i budgeten för målen?

Det är viktigt att kunna reagera på de ärenden som kommer upp, men att men att påverka är även proaktivt. Det betyder att du själv kan lyfta fram sådana ärenden som är viktiga för dig!

Genom att förbereda väl kommer du långt. Fundera på beslutsfattande i din församling, med vem lönar det sig att diskutera ärendet så att målen kan uppnås? En hurdan budget behöver det som du har som mål och hur kan det vara till stöd för resten av församlingen?

Var öppen och diskutera ditt ärende med t.ex. den tjänsteman som bereder det i god tid.

Föreställ dig helheten

  • Vem rör ärendet och vem påverkar det?
  • Vem bereder ärendet?
  • Vem skulle kunna föra fram ditt ärende med dig?
  • Hurdana argument biter på olika grupper?

Ensam går det inte att fatta beslut. Ett effektivt sätt att påverka är att skapa sig en helhetsbild.

Med vem lönar det sig att samarbeta så att ärendet går i genom? Varför har du valt just dessa mål och hur kan du övertyga andra om dina tankar? Det lönar sig även att fundera på vilka argument som passar till vem. En del är endast intresserade av ekonomisk påverkan medan andra är intresserade av ungas åsikter, den tredje kanske vill veta vad de anställda har för tankar om dina planer.

Gör det enklare att förstå dina tankar genom att skapa en tankekarta med dina mål och idéer!

Helpota tavoitteesi hahmottamista kokoamalla ajatukset yhteen miellekarttaan.

Luottariajatuskartta