Hur påverka som under 18-år?

Hur påverka?

Det är möjligt att påverka som under 18-åring i kyrkan. I församlingarna väljs med fyra års mellanrum förtroendevalda till församlingen. I Församlingsvalet får alla medlemmar som fyllt 16 år senast på valdagen rösta. Du kan bli uppställd om du är 18-år och konfirmerad medlem av församlingen. Du hittar mera information om församlingsvalet här. 

Ungas egen invalda representant/
Att skapa en grupp för unga att påverka i

Ett sätt att få ungas röst hörd är att välja en egen representant för de unga till en del av ungdomsarbetet och beslutsfattandet. Representanter kan vara två eller flera och ni kan tillsammans med de anställda och förtroendevalda fatta ett beslut om var de ungas plats skall vara i församlingens beslutsfattande. De unga kan t.ex. fungera som ungdomarnas röst då ungdomsarbetet planers för nästa år.

Diskutera med någon av de anställda eller förtroendevalda som ni känner om er önskan att välja en ungdomsrepresentant

Fundera tillsammans hur de unga kan vara en del av beslutsfattandet i församlingen. Kan de unga t.ex. fungera som sakkunniga i ungdomsarbetsledar teamet eller i ledningsgruppen? I alla församlingar måste barnkonsekvens analys göras, kan ungdomarna vara med och göra det?Myös seurakuntiin pakolliseksi tulleessa lapsivaikutusten arvioinnissa eli LAVAssa nuorten edustajilla voi olla rooli.

Välj bland er församlingens ungdomsrepresentant och gör upp spelregler

Det kan väljas två representanter eller en större grupp. Ni kan även bestämma om representanterna väljs för ett eller flera år. Gör ett beslut om hur ungdomarna får till kännedom andra ungdomars åsikter. T.ex. kan detta ske ett par gånger om året under en ungdomskväll eller annat evenemang.

Fundera tillsammans vad ni vill påverka?

I en hurdan församling har ni det bra? Borde det vara lättare att besöka ungdomslokaler? Vill ni vara en större dela va planerandet av gudstjänster? Hurdan hjälpledarverksamhet behöver er församling? Når församlingen de unga? I församlingen finns många saker där ungas sakkunnighet och idéer behövs. Låt er röts bli hörd och idéerna flöda.

Gör de unga representanterna synliga: presentera er för anställda och förtroendevalda

Fråga om ni kan komma före ett församlings-, eller kyrkoråds möte och presentera er för förtroendevalda. Kanske ni kan ta en kaffe med de anställda någon eftermiddag?

Barnkonsekvensanalys (BKA)

Barnkonsekvensanalys (BKA) görs för alla beslut som kan påverka barn och unga under 18-år. BKA trädde i kraft 1.1.2015 och finns nämnd i kyrkoordningen (23. kap 3§). BKA påbjuder endast att ta ställning i vilka konsekvenser ett beslut kan medföra. Den ger ändå en ny möjlighet att ta med aspekter ur ungas syn. Det rekommenderas utöver analysen att höra barn och unga i olika frågor. I en del församlingar finns ett ungdomsråd eller resursgrupp som man kan höra redan i berednings skedet.

Här kan du hitta mera information.

Ungas framtidsseminarium Kirkko 2025

Framtidsseminariet ”Nuorten tulevaisuusseminari” ordnas årligen. Till seminariet inbjuds alla under 18år, konfirmerade unga från alla församlingar och kristna föreningar. Under seminariedagen får de unga diskutera och föra fram sina visioner om kyrkans framtid till biskopar och ledamöter från kyrkomötet.

Seminariet ger en bra och naturlig möjlighet för de ungas röster att bli hörda på så väl lokal som nationell nivå. Efter seminariet för de unga med sig hälsningar till sin hemförsamling men även till kyrkomötet. Tidigare seminarier har behandlat bland annat åldersgränsen för att rösta i kyrkliga val och hjälpledar banken.

Mera information hittar du på  Nuorten tulevaisuusseminaarin egna sidor. 

Ungdomens kyrkodagar alltså UK

I Borgå stift ordans även på svenska Ungdomenskyrkodagar. UK är en kanal för dig som vill påverka i kyrkan!

Varje församling har rätt att skicka delegater till UK. Delegaterna bör vara konfirmerade medlemmar av kyrkan i åldern 15-30. Du kan även skicka in ärenden på förhand om saker du tycker det borde fattas beslut om. Då bereds ärendet i ett utskott och behandlas sedan i plenum.

Ärenden som varit uppe för behandling de senaste åren är bland annat åldersgräns för rösträtt i kyrkliga val, ungas delaktighet i diakoni, vår fader eller fader vår. Du kan även lämna in diskussions ärenden, år 2017 diskuterades bl.a. om att öppna upp kyrkans lokaler för samkönade pars vigselfester.

Om du ännu inte är bekant med UK, besök deras hemsida http://kcsa.fi/uk/