Joukko ihmisiä pitää toisiaan käsistä kiinni

Ställningstagande om ungas möjligheter att påverka

Utlåtande för kyrkomötets framtidskommitté januari 2017.

I slutet av förra året publicerade Kyrkans framtidskommitté ett betänkande, (s. 73-74 ja s. 107-108) som behandlar ungas delaktighet i kyrkans beslutsfattande. Som det kan ses är unga inte tillräckligt representerade. Inflytelsegruppen för unga vuxna, NAVI ser kommitténs synpunkter som någonting aktuellt och värt att fundera på. Kyrkans framtid är beroende av unga vuxna, alltså borde de vara med och fatta beslut.

Som en lösning på detta föreslår kommittén kvotplatser. Det skulle då väljas in till kyrkomötet och församlingsråd 15-18 åriga representanter som skulle ha rätt till närvaro och talturer, på samma sätt som ungdomsfullmäktige representanter har i kommunfullmäktige.  NAVI stöder detta initiativ varmt. Det skulle ge unga en möjlighet att bli hörda, och de skulle kunna växa in i kyrkans beslutsfattning.

För att representantmodellen skall fungera har man redan i planeringen tagit en del saker i beaktande. Varje ungdom skall ha möjligheten att vara representant, det kan t.ex. ordnas ett demokratiskt val bland de unga. Dessutom bör det granskas att de invalda ungas röster verkligen tas i beaktande. Det första är att unga bör kunna medverka redan från början i olika arbetsgrupper i den mån det behandlas ärenden som berör dem. För det andra måste de unga ha tillräcklig kunskap om beslutsfattande, det kan t.ex. väljas en mentor för alla unga representanter.

För kvotplatser i kyrkomötet är läget svårare. NAVI är medvetna om problematiken med demokrati samt de ungas trovärdighet vad berör kvotplatser. Samtidigt är nuläget också problematiskt: endast en representant i Kyrkomötet är under 30-år. Därför bör det funderas över om kvotplatser kunde vara lösningen på att få in även unga i beslutsfattandet.

Viktigt är ändå att inse vilket problem det är att unga inte är med och påverkar i kyrkans beslutandeorgan. Unga flyttar ofta runt till olika orter eller inom samma stad. Vid varje flytt byts ofta hemförsamlingen. Detta betyder att det för flera unga inte är möjligt att ställa upp och bli förtroendevald i någon församling, än mindre binda sig för att jobba för någonting i flera år.

Detta igen leder till att det inte finns unga med erfarenhet av att påverka som skulle kunna ställa upp i kyrkomötesvalet. Om unga skall kunna vara med och påverka bör framtidskommittén fundera över hur förtroendeuppdrag kunde skötas på ett mera flexibelt sätt.

Kyrkan skulle redan i nuläget kunna förbättra ungas möjligheter att påverka. NAVI-gruppen, Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2025 och Ungdomens Kyrkodagar finns redan, nu borde bara hela deras potential utnyttjas. Kyrkomötet kunde regelbundet be om utlåtanden i sådana ärenden som berör unga av alla dessa organ. Dessutom är det viktigt att motivera och inspirera unga till att påverka. Det i nuläget är den ojämna åldersfördelningen en risk för kyrkans framtid. Unga vuxna faller lätt ut ur församlingslivet, att få dem delaktiga i beslutsfattandet skulle kanske hålla dem kvar som en del av kyrkan. Vi uppmanar framtidskommittén att ta unga i beaktande då de förbereder sina betänkanden till kyrkomötet.

 

På NAVI-gruppens vägnar,

Anton Sutinen, ordförande
Tuuli Helminen, 2. viceordförande
Katri Malmi, NAVI-representant