Uttalande om valresultat

Under den gångs veckan hölls kyrkomötesval samt val av stiftsfullmäktige. Resultatet för dessa val är för inflytandegruppen för unga vuxnas, NAVI, del oroväckande. NAVI är besviken för att endast en mandat under 30-år valdes för följande kyrkomötes mandatperiod även om det fanns över 40 lekmän och präster inom denna åldersgrupp uppställda i valet. 

Bristen på unga mandatet i kyrkans viktigaste beslutsorgan är oroväckande för ungdomars ställning i framtiden och deras deltagande i kyrkans beslutsfattande; Om unga inte får vara med och bestämma om vår gemensamma kyrka, blir kyrkan och dess beslutsprocess okända för ungdomen. Således blir inte besluten som görs i kyrkan av högkvalitet. Det optimala vore att ungdomen skulle vara representerad i kyrkans beslutsorgan i samma utsträckning som i samhället, men med beaktande av åldersgränsen på 18 år. 

Bristen på unga mandat har även lätt till att medelåldern i kyrkomötet har stigit. För den nya mandatperioden är de invaldas medelålder 56 år. Sedan förra mandatperioden har åldern stigit med tre år. Riktningen medelåldern i kyrkomötet har tagit är oroväckande. Det är nödvändigt att under nästa val få ned medelåldern till under 50 år så att kyrkans beslutsfattande kan fortsätta och möjligheten till förnyelse kan kvarstå.  

NAVI gläds ändå för att valresultatet i stiftsfullmäktige valet gick bättre. Även om endast nio av över 50 uppställda under 30-åringar blev invalda. De invalda finns i sex olika stift och vi kan glädjas för att de unga får vara med och påverka gemensamma saker i dessa stift. 

NAVI tror att en faktor till att kyrkomötets resultat blivit detta är sättet att rösta på. Detta system kräver att så väl de som ställer upp som de som röstar i valet sätter sig in i detta system. Det befintliga systemet för hur röstningen utförs i valet av representanter till kyrkomötet och stiftsfullmäktige utesluter den yngre generationen. 

NAVI vill gratulera alla de invalda och önskar vishet i alla deras beslut och att de i synnerhet ser till ungdomarnas vilja i beslutsfattandet. 

På hela NAVI-Gruppens vägnar, 

Noora Isoranta, ordförande
Anton Sutinen, 1. viceordförande 
Ville Lehonmaa, 2. viceordförande